Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Διήμερες εκδηλώσεις επ' ευκαιρία της Αναλήψεως του Σωτήρος


Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'', Την Τε­τάρ­τη 12/6/2013 Πα­ρα­μο­νή της γιορ­τής τε­λέ­στη­κε Εσπε­ρι­νός στην εκ­κλη­σία Ανα­λή­ψε­ως του Σω­τή­ρος και


Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',


 κα­τό­πιν ακο­λού­θη­σε ομι­λία στο πνευ­μα­τι­κό κέ­ντρο Με­σαί­ου με θέμα την ''Σχο­λι­κή βία'', με ομι­λη­τές τον σχο­λι­κό ψυ­χο­λό­γο Ευάγ­γε­λο Κα­νταρ­τσή ο οποί­ος ανέ­πτυ­ξε το θέμα της σχο­λι­κής βίας μέσα από την οπτι­κή τις ψυ­χο­λο­γί­ας και τον Πα­να­γιώ­τη Βαρ­σά­μη υπεύ­θυ­νο του συμ­βου­λευ­τι­κού σταθ­μού δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης νέων Δ.Θεσ/νίκης ο οποί­ος ανέ­πτυ­ξε την σχο­λι­κή βία μέσα από την οπτι­κή της παι­δα­γω­γι­κής. Στο τέλος έγινε διά­λο­γος με­τα­ξύ των ομι­λη­τών και των πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νων. Εντύ­πω­ση έκανε πά­ντως το γε­γο­νός ότι τα κα­λύ­τε­ρα ερω­τή­μα­τα προς τους ψυ­χο­λό­γους τα έκα­ναν μικρά παι­διά του δη­μο­τι­κού που συμ­με­τεί­χαν στην ομι­λία.Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',


 Στο τέλος της ομι­λί­ας χό­ρε­ψε το πιο μικρό συ­γκρό­τη­μα (αρ­χά­ριο) και έκανε με­γά­λη εμ­φά­νι­ση και ιδίως όταν χό­ρε­ψαν δύο χο­ρευ­τές του το χορό των μα­χαι­ριών που το χό­ρε­ψαν για πρώτη φορά. Την ομι­λία τί­μη­σε και ο πρό­ε­δρος της το­πι­κής κοι­νό­τη­τας Με­σαί­ου Σάβ­βας Φω­τιά­δης.

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

  Την Πέμ­πτη 13/6 το πρωί έγινε όρ­θρος και θεία λει­τουρ­γία και ύστε­ρα πε­ρι­φο­ρά της ει­κό­νας της Ανα­λή­ψε­ως γύρω από την εκ­κλη­σία (δεν έγινε η πε­ρι­φο­ρά την πα­ρα­μο­νή λόγου βρο­χής) το βράδυ της ίδιας μέρας έγινε το πα­νη­γύ­ρι που διορ­γά­νω­σε η πο­δο­σφαι­ρι­κή ομάδα Αστρα­πή Με­σαί­ου στο πνευ­μα­τι­κό κέ­ντρο.


Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

 Η εκ­δη­λώ­σεις έκλει­σαν το Σάβ­βα­το 15/6 το βράδυ με την θε­α­τρι­κή πα­ρά­στα­ση του Ιά­κω­βου Κα­μπα­νέ­λη ''Πα­ρα­μύ­θι χωρίς όνο­μα­'' από την θε­α­τρι­κή ομάδα του Γ'Γυ­μνα­σί­ου Ωραιο­κά­στρου η οποία απέ­σπα­σε τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα των θε­α­τών.


Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',

Μ.Π.Σ Μεσαίου ''Ο ΠΌΝΤΟΣ'',


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.